Zarządzenia organów wykonawczych

Zarządzenie nr Or.0050.88.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), oraz stosownie do uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowale Oleckie (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 55, poz. 1123 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Podaję do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiące załączniki 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykazy, o którym mowa w ust.1 wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kowale Oleckie na okres 21 dni.

3. Informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                  Załącznik  nr 1

  do Zarządzenia nr Or.0050.88.2020

                                                                                                  Wójta Gminy Kowale Oleckie

                                                                                             z dnia 30 października 2020 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

1.

Położenie nieruchomości

Kowale Oleckie

2

 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według ewidencji nieruchomości

KW OL1C00040795/2.

Działka nr 233/1 o pow. 0,1042 ha, obręb Kowale Oleckie, użytek gruntowy RV (grunty orne).

3

Powierzchnia nieruchomości

0,1042 ha.

4

Opis nieruchomości

Działka położona przy drodze krajowej z Olecka w kierunku przejścia granicznego z Rosją  w Gołdapi i skrzyżowaniu z drogą powiatową do Sokółek. Lokalizacja ogólna dobra, strefa centralna miejscowości. Otoczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny niezabudowane. Lokalizacja szczegółowa dobra, działka graniczy bezpośrednio z drogą krajową i drogą powiatową. Działka o regularnym kształcie, granice działki nieoznaczone w terenie. Zagospodarowanie działki: na części działki aktualnie znajduje się parking gminny
o nawierzchni z kostki trylinki, pozostałą część stanowi trawnik. Brak bezpośredniego wjazdu z drogi krajowej. Uzbrojenie terenu w wodociąg wzdłuż północnej granicy działki. Kanalizacja sanitarna przecina działkę w trzech kierunkach. 

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren nie jest objęty planem miejscowym. W Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowale Oleckie nieruchomość znajduje się w strefie H – strefa wielofunkcyjna, głównie rozwoju usług i przemysłu oraz mieszkalnictwa, obsługa drogi krajowej nr 65, miejscowość Kowale Oleckie – centralny ośrodek Gminy.

6

Cena nieruchomości

31300,00 zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

7

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

8

Termin, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 30.10.2020 r.;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
tj. od dnia 30.10.2020 r.

9

Miejsce i termin wywieszenia wykazu nieruchomości

Wykaz wywiesza się w siedzibie  Urzędu Gminy Kowale Oleckie na okres 21 dni, tj. od dnia 30 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

                                                                                                 

 

                                                                                             

                                                                                                  Załącznik  nr 2

  do Zarządzenia nr Or.0050.88.2020

                                                                                                  Wójta Gminy Kowale Oleckie

                                                                                                  z dnia 30 października 2020 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

1.

Położenie nieruchomości

Kowale Oleckie

2

 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według ewidencji nieruchomości

KW OL1C00040795/2.

Działka nr 415/7 o pow. 0,0135 ha, obręb Kowale Oleckie, użytek gruntowy RV (grunty orne).

3

Powierzchnia nieruchomości

0,0135 ha.

4

Opis nieruchomości

Działka położona za linią zabudowy ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich. Dostęp do drogi publicznej – drogi krajowej nr 65 przez działkę nr 415/10 (własność Gminy Kowale Oleckie), stanowiącą teren wspólnego użytkowania. Lokalizacja ogólna dobra., strefa centralna miejscowości. Otoczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny niezabudowane. Lokalizacja szczegółowa średnia. Działka
o regularnym wydłużonym kształcie, z niewielkim spadkiem
w kierunku wschodnim. Zagospodarowanie: ogród przydomowy, nasadzenia tui wzdłuż ogrodzenia, elementy malej architektury, trawnik.

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Kowale Oleckie. Przeznaczenie: terenu: oznaczenie symbolem 32MW/MN/UH, teren częściowo zainwestowany, zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną oraz obiektami usług handlowych i składów przeznaczonych na dotychczasowe wykorzystanie.

6

Cena nieruchomości

5250,00 zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

7

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

8

Termin, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 30.10.2020 r.;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
tj. od dnia 30.10.2020 r.

9

Miejsce i termin wywieszenia wykazu nieruchomości

Wykaz wywiesza się w siedzibie  Urzędu Gminy Kowale Oleckie na okres 21 dni, tj. od dnia 30 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

                                                                                                 

 

                                                   

 

 

                                                                                                  Załącznik  nr 3

  do Zarządzenia nr Or.0050.88.2020

                                                                                                  Wójta Gminy Kowale Oleckie

                                                                                                  z dnia 30 października 2020 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

1.

Położenie nieruchomości

Kowale Oleckie

2

 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według ewidencji nieruchomości

KW OL1C00040795/2.

Działka nr 415/8 o pow. 0,0092 ha, obręb Kowale Oleckie, użytek gruntowy RV (grunty orne).

3

Powierzchnia nieruchomości

0,0092 ha.

4

Opis nieruchomości

Działka położona za linią zabudowy ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich. Dostęp do drogi publicznej – drogi krajowej nr 65 przez działkę nr 415/10 (własność Gminy Kowale Oleckie), stanowiącą teren wspólnego użytkowania. Lokalizacja ogólna dobra., strefa centralna miejscowości. Otoczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny niezabudowane. Lokalizacja szczegółowa średnia. Działka
o regularnym wydłużonym kształcie, z niewielkim spadkiem
w kierunku wschodnim. Zagospodarowanie: ogród przydomowy, działka przygotowana pod uprawy, bez nasadzeń.

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Kowale Oleckie. Przeznaczenie: terenu: oznaczenie symbolem 32MW/MN/UH, teren częściowo zainwestowany, zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną oraz obiektami usług handlowych i składów przeznaczonych na dotychczasowe wykorzystanie.

6

Cena nieruchomości

4200,00 zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

7

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

8

Termin, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 30.10.2020 r.;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
tj. od dnia 30.10.2020 r.

9

Miejsce i termin wywieszenia wykazu nieruchomości

Wykaz wywiesza się w siedzibie  Urzędu Gminy Kowale Oleckie na okres 21 dni, tj. od dnia 30 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                  Załącznik  nr 4

  do Zarządzenia nr Or.0050.88.2020

                                                                                                  Wójta Gminy Kowale Oleckie

                                                                                                  z dnia 30 października 2020 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

1.

Położenie nieruchomości

Kowale Oleckie

2

 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według ewidencji nieruchomości

KW OL1C00040795/2.

Działka nr 415/9 o pow. 0,0146 ha, obręb Kowale Oleckie, użytek gruntowy RV (grunty orne).

3

Powierzchnia nieruchomości

0,0146 ha.

4

Opis nieruchomości

Działka położona za linią zabudowy ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich. Dostęp do drogi publicznej – drogi krajowej nr 65 przez działkę nr 415/10 (własność Gminy Kowale Oleckie), stanowiącą teren wspólnego użytkowania. Lokalizacja ogólna dobra, strefa centralna miejscowości. Otoczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny niezabudowane. Lokalizacja szczegółowa średnia. Działka
o regularnym wydłużonym kształcie, z niewielkim spadkiem
w kierunku wschodnim. Zagospodarowanie: ogród przydomowy, działka przygotowana pod uprawy, bez nasadzeń.

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Kowale Oleckie. Przeznaczenie: terenu: oznaczenie symbolem 32MW/MN/UH, teren częściowo zainwestowany, zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną oraz obiektami usług handlowych i składów przeznaczonych na dotychczasowe wykorzystanie.

6

Cena nieruchomości

5700,00 zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

7

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

8

Termin, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 30.10.2020 r.;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
tj. od dnia 30.10.2020 r.

9

Miejsce i termin wywieszenia wykazu nieruchomości

Wykaz wywiesza się w siedzibie  Urzędu Gminy Kowale Oleckie na okres 21 dni, tj. od dnia 30 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

                                                                                                 

 

 

 

 

    Załącznik  nr 5

  do Zarządzenia nr Or.0050.88.2020

                                                                                                  Wójta Gminy Kowale Oleckie

                                                                                                  z dnia 30 października 2020 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

1.

Położenie nieruchomości

Kowale Oleckie

2

 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według ewidencji nieruchomości

KW OL1C00003510/0.

Udział 21/59 w działce nr 500/19 o pow. 0,0059 ha, obręb Kowale Oleckie, użytek gruntowy B (tereny mieszkaniowe).

3

Powierzchnia nieruchomości

Udział 21/59 w 0,0059 ha.

4

Opis nieruchomości

Udział w budynku gospodarczym. Budynek wybudowany w 1922 r., posadowiony na skarpie, I kondygnacyjny, z poddaszem magazynowym. Fundamenty prawdopodobnie kamienno – betonowe, ściany nadziemia murowane z cegły, tynki zewnętrzne na poziomie ścian parteru, strop drewniany, dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokrycie z eternitu falistego, wrota drewniane. Konstrukcja budynku w średnim stanie technicznym. Użytkowany na cele gospodarcze, magazynowe.  Dostęp do drogi publicznej – drogi krajowej nr 65 przez działkę nr 500/50 (własność Gminy Kowale Oleckie), stanowiącą teren wspólnego użytkowania mieszkańców okolicznych budynków. Lokalizacja ogólna korzystna. Lokalizacja szczegółowa: poza główną centralną strefą zabudowy, poza terenem osiedla mieszkaniowego, w bezpośrednim sąsiedztwie dwa kilkulokalowe budynki mieszkalne. Sąsiedztwo o średnim stanie zagospodarowania.  

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren nie jest objęty planem miejscowym. W Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowale Oleckie nieruchomość znajduje się w strefie H – strefa wielofunkcyjna, głównie rozwoju usług i przemysłu oraz mieszkalnictwa, obsługa drogi krajowej nr 65, miejscowość Kowale Oleckie – centralny ośrodek Gminy.

6

Cena nieruchomości

3000,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT, na mocy obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

7

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Przetarg ustny nieograniczony.

8

Termin, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 30.10.2020 r.;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
tj. od dnia 30.10.2020 r.

9

Miejsce i termin wywieszenia wykazu nieruchomości

Wykaz wywiesza się w siedzibie  Urzędu Gminy Kowale Oleckie na okres 21 dni, tj. od dnia 30 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

                                                                                                 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2020 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 47
30 października 2020 10:06 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)