Zarządzenia organów wykonawczych

Zarządzenie nr Or.0050.91.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kowale Oleckie, stanowiące załączniki nr 1 – 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Określone w § 1 ogłoszenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy
i w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2020 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 67
03 listopada 2020 09:44 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_02_listopada_2020_piaty_przetarg.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 listopada 2020 09:43 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)