Zarządzenia organów wykonawczych

Zarządzenie Or.0050.83.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 4 Uchwały Nr II/18/10 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy w Kowalach Oleckich w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

§ 2

Termin rozpoczęcia konsultacji: od 09.11.2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: do 24.11.2020 r.

§ 3

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich.

 

§ 5

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 24.11.2020 r.:

1) elektronicznie na adres e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie,

3) faxem na numer: 87 523 82 79,

4) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44,
19 – 420 Kowale Oleckie, w godzinach pracy urzędu.

2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do 24.11.2020 r.

5. Na kopercie lub w tytule e – maila należy wpisać: Konsultacje: „Roczny Program Współpracy na rok 2021”.

6. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:

1) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
2) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 09.11.2020 r. bądź po dniu 24.11.2020 r. (przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji),
3) Niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

§ 6

1. Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji danego aktu prawa miejscowego jest Referat Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej.

2. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie, pokój nr 12, osoba do kontaktu – Tomasz Kosobudzki.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2020 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 27
10 listopada 2020 12:14 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [formularz_konsultacji.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2020 12:14 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [rg0007_2020_r__roczny_program_wspolpracy_na_2021_r.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2020 12:12 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)