Komunikaty

Zarządzenie nr Or.0050.21.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), oraz stosownie do uchwały
Nr XIII/102/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącym własność Gminy Kowale Oleckie (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 55, poz. 1123 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, stanowiące załączniki 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykazy, o którym mowa w ust.1 wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kowale Oleckie na okres 21 dni.

3. Informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.

§ 2 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomości powiązane

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2020 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 134
18 marca 2020 15:11 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)