Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Działaj Lokalnie 2020.”

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że w dniu 06 sierpnia 2020 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z siedzibą w Gołdapi złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: „Działalność...

Konsultacje społeczne Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana dotyczących projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego subregionu EGO na lata 2020–2030’ wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego subregionu EGO na lata 2020–2030”.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zarząd Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania...

Informacja nt. debaty nad Raportem o stanie Gminy

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich informuje, że na sesji Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 30 czerwca 2020 r. zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Kowale Oleckie. Zgodnie z art. 28aa ust.7 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 2020 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) mieszkaniec, który chciałby wziąć udział w debacie...

Wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Ogłoszenie Wójt Gminy Kowale Oleckie, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie tutejszego Urzędu wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane – rok produkcji 1974), o wymiarach: 3 m x 1,25 m, w ilości ogółem – 38 sztuk. Cena 1 szt. – 120,00 zł netto. 2. Trylinka betonowa, zbrojona (używana – rok produkcji 1974), o wymiarach: 35 cm x 35 cm, w ilości – 700 szt. Cena...

Zarządzenie Nr Or.0050.13.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Kowale Oleckie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz stosownie do uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020. Zgodnie z art. 33...

UWAGA - nowy nr konta bankowego dla wpłat za odpady komunalne BS Olecko o/ Kowale Oleckie

Od dnia dzisiejszego tj. 11.10.2019 r. wpłaty za odpady komunalne do UG Kowale Oleckie należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy 50 9339 0006 0030 0300 0257 0144 Uruchomione zostaną także nowe INDYWIDUALNE rachunki bankowe dla każdego właściciela nieruchomości. Numery te będą sukcesywnie przekazywane osobom zainteresowanym. Opłat...

Zwrot podatku akcyzowego – sierpień 2019 roku

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Kowale Oleckie przypominamy, że w terminie od 01 sierpnia 2019 r. do 02 września 2019 r. mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dołączając faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie...