Budżet

UCHWAŁA NR III/17/2006 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowale Oleckie na 2007 rok

UCHWAŁA NR III/17/2006
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowale Oleckie na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 ) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 772 784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 611 238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 ( 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku ).
3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 758 612 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 161 546 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 784 546 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 110 000 zł,

3) udzielenie pożyczek - 267 000 zł.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1.Ustala się dochody w kwocie 51 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 310 000 zł; wydatki – 310 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 340 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 22 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 22 000 zł,

2) wydatki - 20 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 ,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku ,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

 przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;

 dokonywaniu zmian pomiędzy wydatkami na poszczególne zadania inwestycyjne w ramach działu;

 przenoszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach działów,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 12.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bartczak


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2007 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 799
26 lutego 2007 12:58 (Administrator) - Dodano załącznik
26 lutego 2007 12:57 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu