Budżet

UCHWAŁA Nr VIII/45/2007 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

UCHWAŁA Nr VIII/45/2007

Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe na 2007 r. o kwotę
- 145 825,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na 2007 r. o kwotę
- 375 825,00 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 2 .


§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Plan dochodów ogółem - 13 377 804,97 zł,
2.Plan wydatków ogółem - 14 526 804,97 zł.

§ 3Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 149 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. pożyczek w kwocie 919 000,00 zł,
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
w kwocie 230 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3


Objaśnienia do zmian w budżecie:

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 89/2007 z dnia
25 maja 2007 r. zwiększa się dochody Gminy o kwotę 5 568 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.
Na podstawie zawartej umowy Nr 22/2007 z 7 maja 2007r z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się dochody w rozdziale 85232 § 2020 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu związanego z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej pod tytułem „ Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim”.
W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego ze środków Terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dofinansowania na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych zwiększa się dochody Gminy o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczenie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa drogi w miejscowości Borkowina dł. 690 m dz. nr 5/4” , jednocześnie wprowadza się inwestycję do budżetu na ogólną kwotę 307 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
Wprowadza się zmiany w planie wydatków na 2007 rok dokonując przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami. Zwiększa się wydatki rozdziałów : 40002 § 4440 o kwotę 57,00 zł, 80113 § 4440 o 235,00 zł, 85212 § 4440 o kwotę 57,00 zł, 85228 § 4440 o 35,00 zł, 85232 § 4440 o kwotę 35,00 zł w związku z korektą naliczenia odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz § 4170 w rozdziale 40002 o
2 100,00 zł z przeznaczeniem na obsługę Stacji Uzdatniania Wody w Stożnem i sieci wodociągowej.
Ze względu na zatrudnienie pracowników do dozoru parku w Kowalach Oleckich oraz pracownika do obsługi sieci wodno – kanalizacyjnej i pracowników na robotach publicznych zwiększa się plan wydatków rozdziału 75023 § 4140 o kwotę 9 000,00 zł na opłatę składek na PFRON i w rozdziale 90095 § 4010 o 18 000,00 zł , § 4110 o 15 000,00 zł, § 4120 o 3000,00 zł.
W związku z wypłatą odprawy emerytalnej zwiększa się wydatki § 4010 w rozdziale 80113 o kwotę 17 500zł.
Wprowadza się § 4700, związany z wydatkami dotyczącymi szkoleń pracowników, w rozdziałach 75023, 85212, 85219, 85232.
W rozdziałach : 85219 tworzy się § 4370 na wydatki telefonii stacjonarnej, 75412 § 4280 w którym wydatki przeznacza się na badania zdrowotne członków OSP, 85219 § 4750 z przeznaczeniem na zakupy związane z
komputerami w tym programy komputerowe i licencje, 85154 § 4280 na badania zdrowotne pracowników.
W związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2006r. zwiększa się plan na udzielenie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w rozdziale 92695 o kwotę 1900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
Odstępuje się od współudziału w budowie schroniska dla zwierząt w Olecku w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania przez Gminę Olecko podyktowaną znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
Zwiększa się dotację na 2007 rok dla GCK i S o 5000 zł na realizację zadań statutowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu*.


Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartczak

*Ogłoszono na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie
dnia 3 lipca 2007 roku

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2007 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 774
23 sierpnia 2007 09:28 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu