Budżet

UCHWAŁA Nr VI/36/2007 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

UCHWAŁA Nr VI/36/2007

Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 20 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe na 2007 r. o kwotę
- 197 546,00 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 6
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na 2007 r. o kwotę
- 1 861 000,00 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 3, Nr 6.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1.Plan dochodów ogółem - 13 188 909 zł,
2.Plan wydatków ogółem - 14 107 909zł.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 919 000,00 zł są przychody z pożyczek
w kwocie 919 000,00 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 55/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.
W związku ze znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych oraz kosztów robót budowlanych planuje się zaciągnięcie pożyczek lub kredytów na planowane w 2007 roku inwestycje: na wykonanie ocieplenia i elewacji budynku SP GOZ w Kowalach Oleckich w kwocie 136 000 zł, wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich w kwocie 483 000 zł.
Wprowadza się do budżetu gminy zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektu pod nazwą „ Ochrona wód jeziora Gołębiego – ograniczenie spływu zanieczyszczeń obszarowych
na terenach wiejskich” . Koszt tego zadania przewiduje się na kwotę 200 000,00 zł, na pokrycie którego
planuje się zaciągnięcie pożyczki.
Zwiększa się również plan wydatków w rozdziale 75412 w celu wykonania remontu wozów strażackich w OSP Kowale Oleckie. Na to zadanie planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 100 000,00 zł.
W związku z w/w zadaniami dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2007 rok po stronie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3.
Zwiększa się plan dotacji na 2007 rok dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich o kwotę 1 000,00 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Nie odcinaj korzeni”.
W planie wydatków rozdziału 85212 wprowadza się § 4170 na kwotę 7 200,00 zł. Przyznaje się dotację dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Powiatowy w Olecku w kwocie 1000 zł
z przeznaczeniem na wykonanie przeszkód do ćwiczeń i zawodów sportowo – pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu*.


Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartczak

*Ogłoszono na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Kowale Ol.
dnia 24 kwietnia 2007 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2007 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 852
21 czerwca 2007 11:43 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu