Budżet

UCHWAŁA Nr V/25/2007 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

UCHWAŁA Nr V/25/2007

Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Na podstawie art. art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe na 2007 r. o kwotę
- 332 685 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na 2007 r. o kwotę
- 339 685 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 3, 3a.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1.Plan dochodów ogółem - 13 235 769 zł,
2.Plan wydatków ogółem - 12 096 223 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1 139 546 zł przeznacza się na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 784 546 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 110 000 zł,
3) udzielenie pożyczek – 245 000 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z 9.03.2007 r. zmienia się klasyfikację dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia i wprowadza się plan w rozdz. 01095 § 0770 na kwotę 6 000 zł i w rozdziale 70005 § 0770 na kwotę 9 000 zł. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 zwiększa się subwencję oświatową na 2007 r. o kwotę 173 916,00 zł, zmniejsza się planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę 11 089 zł.
Zgodnie z tym pismem zwiększono dla naszej Gminy również subwencję równoważącą o kwotę 4 960 zł, ale pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-6/2007/507 przywrócono plan do kwoty pierwotnej, tj. 153 903 zł.
Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 21/2007 z 20 lutego 2007 r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Gminy na 2007 r. i tak przyznano kwotę 104 zł w rozdziale 85212 § 2350, zwiększono § 2010 w rozdziale 85212 o kwotę 89 979 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zmniejszono plan
w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 65 zł, zwiększono plan rozdziału 85214 § 2010 o kwotę 637 zł
i 85214 § 2030 o kwotę 11 865 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, ponadto zwiększono o kwotę 195 zł rozdział 85219 § 2030 i zmniejszono o kwotę 2 300 zł rozdział 85295
§ 2030.
Decyzją Nr FB 33/2007 z dnia 12 marca 2007 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznał dotację w kwocie 2 000 zł w rozdz. 71 035 § 2020 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych
z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.
Na wypłatę pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski, na wniosek Wydziału Polityki Społecznej, decyzją Nr FB 37/2007 r. z dnia 21 marca 2007 r. przyznał kwotę 5 568 zł.
Na wydatki § 4300 w rozdziale 75023 zwiększa się plan w związku z kosztami opracowania programów na pozyskanie środków strukturalnych UE.
Wprowadza się również plan w rozdziale 85212 § 2910 z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
Zwiększa się również plany wydatków płac i pochodnych od płac w dziale 801 i 854 w związku z podwyżką płac nauczycieli i obsługi szkół. Remonty szkół będą prowadzone z wydatków § 4270.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu*.


Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartczak

*Ogłoszono na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Kowale Ol.
dnia 5 kwietnia 2007 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2007 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 863
14 maja 2007 12:22 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu