Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2019 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Zarządzenie Nr Or.0050.13.2019

Wójta Gminy Kowale Oleckie

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2019 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kowale Oleckie Nr XXII/156/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań własnych Gminy poprzez samorząd gminny podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, uchwały Rady Gminy Kowale Oleckie Nr RG.0007.4.2018 z dnia 21 listopada  2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok i uchwały NR RG.0007.12.2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2019 r., zarządza się co następuje:

§ 1

  1. I.                   Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizację zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz  -
20 000,00 zł

2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych – 2 000,00 zł

3. Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – 6 000,00 zł

4. Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego – 2 000,00 zł

5. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – 3 000,00 zł

6. Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki oraz finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych – 35 000,00 zł

II. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

3)      na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2019 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 446
05 marca 2019 13:57 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [2019030513550401.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 13:56 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [4__wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_publicznego.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 13:56 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [3__wzor_umowy_o_realizacje_zadania_publicznego.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)