Komunikaty

Otwarty nabór do Komisji Konkursowej na 2019 rok

Wójt Gminy Kowale Oleckie zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swojego reprezentanta do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert, realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Gminę Kowale Oleckie.

Członek Komisji Konkursowej musi spełniać poniższe warunki:

  1. Być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych  w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie gminy Kowale Oleckie.
  2. Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.
  3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Informację o wytypowanej osobie (pismo zgłoszeniowe z upoważnieniem), proszę przesłać w formie elektronicznej na adres: gmina@kowale.fr.pl kosobudzki@kowale.fr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie, w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2019 roku.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację poszczególnego zadania publicznego w formie wsparcia w 2019 r. W ocenie i opiniowaniu oferty złożonej w konkursie na realizację poszczególnych zadań publicznych nie może brać udziału także osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.

W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych  i podmiotów zrównanych, Komisja Konkursowa będzie działała bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty zrównane zgodnie  z art. 15 ust. 2da, pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2019 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 308
15 marca 2019 12:11 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [upowaznienie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2019 12:11 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [formularz_zgloszeniowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2019 12:11 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)