Przetargi

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

 

Przedmiotem sprzedaży są:

1. Płyty drogowe betonowe, pełne, zbrojone (używane – rok produkcji 1974), o wymiarach:
3 m x 1,25 m, w ilości ogółem – 38 sztuk.

Cena 1 szt. – 100,00 zł netto.

2. Sprzedaż płyt nastąpi w ilościach: po 19 sztuk, cena wywoławcza 1900,00 zł, wadium – 190,00 zł.

3. Postąpienie – o postąpieniu decydują uczestnicy, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT (23%).

4. Przetarg odbędzie się w dniu 01 października 2020 r. (czwartek), godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kowale Oleckie, sala konferencyjna.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce, w terminie do 29 września
2020 r.
na rachunek bankowy Gminy nr 68 9339 0006 0030 0300 0257 0014. Decyduje data wpływu na rachunek.

Dowód wpłaty wadium powinien określać : nazwisko i imię nabywcy, adres, z dopiskiem – wadium na płyty betonowe, ilość sztuk:……... Wpłata 1 wadium na płyty uprawnia do zakupu 19 płyt.

6. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy oferent, który wygrał przetarg zrezygnuje.

7. Cena sprzedaży płyt osiągnięta w przetargu płatna jest w terminie 7 dni.

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie, po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Płyty można oglądać w dniu 25 września 2020 r. w godz. 8 – 14, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

13. Płyty stanowią własność Gminy i pochodzą z demontażu z drogi gminnej. Stan płyt
średni.

14. Przystąpienie do przetargu, równoznaczne jest z zapoznaniem się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz jego akceptacją.

15. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne).

16.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nabytych płyt oraz nie udziela na nie gwarancji.

17. Wszelkie koszty związane z odbiorem i przewiezieniem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący.

18. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. nr 13, tel. 87 737 75 45.

19. Ogłoszenie o przetargu zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

20. Przetarg może być odwołany w każdym czasie w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

 

Kowale Oleckie, dn. 17.09.2020 r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2020 07:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 147
18 września 2020 07:40 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)