Komunikaty

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 21-01-2020 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czukty – Kiliany – droga powiatowa Nr 1800N na odcinku Sokółki – Czukty od km 0+340,0 do km 3+405,0”

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części, w związku z czym sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej:
1) obręb Sokółki, gm. Kowale Oleckie, pow. Olecki:
190;
2) obręb Żydy, gm. Kowale Oleckie, pow. Olecki:
77;
3) obręb Czukty, gm. Kowale Oleckie, pow. Olecki:
132; 133; 135/2; 153; 175 (175/2; 175/1); 174 (174/1; 174/2).

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale; tłustym drukiem zaznaczono części nieruchomości objęte przedmiotowymi liniami rozgraniczającymi.
Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Olecku ul. Kolejowa 32, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 37 (tel. 87 7391 852), w godzinach pracy urzędu pn.-pt. 730 - 1530.
W toku postępowania strony postępowania mogą składać ewentualne uwagi.
Zgodnie z art. 49 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Starosta Olecki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2020 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 131
21 lutego 2020 15:22 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)