Komunikaty

Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin

Kowale Oleckie, dnia 03 marca 2020 roku

IGKm.6132.4.2020

 

Zawiadomienie

o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin

Działając na podstawie art. 75 § 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55), zawiadamiam
o przeprowadzeniu w dniu 17 marca 2020 r., o godz. 12:00 oględzin nieruchomości – działka
o nr geod. 158, obręb Kowale Oleckie, gm. Kowale Oleckie, w sprawie nielegalnej wycinki drzew na terenie ww. działki.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o udostępnienie nieruchomości w w/w terminie osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Kowale Oleckie, świadkom i innym osobom mogącym wnieść nowe dowody w sprawie, do przeprowadzenia oględzin.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Kowale Oleckie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kowale Oleckie i listownie – stronom postępowania i świadkom.

Pouczenie

Stosownie do art. 79 § 2 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Ponadto zgodnie z art. 73 w/w ustawy, strony postepowania administracyjnego mają możliwość wglądu do akt sprawy związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym. Wglądu do akt można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Kowale Oleckie (ul. Kościuszki 44,
19 – 420 Kowale Oleckie,  pokój nr 13) w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek:
7.30 – 15.30).

Otrzymują:

  1. Strony postępowania według akt sprawy.
  2. Świadkowie postępowania według akt sprawy.
  3. a/a.

Publikacja:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich.

2. BIP Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2020 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 105
03 marca 2020 12:55 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 marca 2020 12:54 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)