Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na sesję 28 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz . U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckiew dniu 28 grudnia 2018 roku ( piątek ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ).

Informacja - wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (sprzedaż w drodze przetargu)

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (sprzedaż w drodze przetargu). Wykaz obejmuje działki niezabudowane o nr geodezyjnych 310/39-310/42, w obrębie Kowale Oleckie- zarządzenie Wójta nr Or.0050.87.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku.

konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 Uchwały...

"Ja w Internecie - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"

Gmina Kowale Oleckie otrzymała grant w wysokości 100.800,00 zł w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowany jest przez...

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (sprzedaż bezprzetargowa). Wykaz obejmuje działki niezabudowane o nr geodezyjnych 90/1 i 90/3, w obrębie Wężewo- zarządzenie Wójta nr Or.0050.57.2018 z dnia 11 września 2018 roku.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1) zarządzenie Wójta nr Or.0050.44.2018 z dnia 10 lipca 2018 r. : działki o nr geodezyjnych -20/29, 20/30, 20/32, 20/33, w obrębie Rogówko; 2) zarządzenie W&

Warunkowa przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kowalki ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody

Komunikat z dnia 28.06.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi, zgodnie z § 26 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że dnia 28.06.2018 r. wydal decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia...

Warunkowa przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pogorzel ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody

Komunikat z dnia 28.06.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi, zgodnie z § 26 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że dnia 28.06.2018 r. wydal decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia...

Zarządzenie Nr Or.0050.25.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), w związku z § 4 Uchwały Nr II/8/10/ Rady Gminy Kowale...