Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Kowale Oleckie, 07 sierpnia 2014 roku OGŁOSZENIE W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie: 1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację...

OGŁOSZENIE

Wg rozdzielnika Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z p&o

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informac

INFORMACJA w związku z prognozowanymi upałami oraz burzami

INFORMACJA w związku z prognozowanymi upałami oraz burzami Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni (3-9.08) na obszarze całego kr

OGŁOSZENIE

Kowale Oleckie dn. 14.07.2015 r. IGKm.6220.3.1.2015 Wg rozdzielnika Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochroni

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Kowale Oleckie 14.07.2015 r. IGKm.6220.3.1.2015 ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: -nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 185/47 , pow.0,3500 ha w Stożnem, -nieruchomość