Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kowale Oleckie, 20 maja 2016 roku IGKm.OŚ.271.1.7.2016.PM Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Kowale Oleckie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z...

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania decyzja o lokalizacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 19 kwietnia 2016 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KOWALE OLECKIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) Wójt Gminy Kowale Oleckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 17 lutego 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań...

Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: nieruchomości niezabudowane o nr geodezyjnych 288/5 i 288/7 w Kowalach Oleckich i 68/2 w Szarejkach -zarządzenie Nr Or.0050.4.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 27 stycznia...

Dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo, Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 22.01.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich odbędzie się Dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 09.00-13

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych

Ełk, dnia 18 grudnia 2015 r. OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zm.)...