Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty nabór do Komisji Konkursowej na 2019 rok

Wójt Gminy Kowale Oleckie zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swojego reprezentanta do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty składane w ramach otwartych...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2019 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Zarządzenie Nr Or.0050.13.2019 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2019 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

„Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”

W załączeniu znajduje się ZAKTUALIZOWANY I ZAAKCEPTOWANY PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA skan ulotki informacyjnej dla rolników, opracowanej w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich...

Zaproszenie na sesję 28 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz . U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckiew dniu 28 grudnia 2018 roku ( piątek ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ).

Informacja - wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (sprzedaż w drodze przetargu)

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (sprzedaż w drodze przetargu). Wykaz obejmuje działki niezabudowane o nr geodezyjnych 310/39-310/42, w obrębie Kowale Oleckie- zarządzenie Wójta nr Or.0050.87.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku.

konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 Uchwały...

"Ja w Internecie - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"

Gmina Kowale Oleckie otrzymała grant w wysokości 100.800,00 zł w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowany jest przez...